godo

Przedszkole Publiczne Nr 3 z Oddziałem Integracyjnym w Pyrzycach

Misja i Wizja

Jesteśmy  placówką wspierająca harmonijny, indywidualny rozwój dziecka.

Misja Przedszkola

Nasze Przedszkole:

 1. Zapewnia dzieciom opiekę, bezpieczeństwo psychiczne i fizyczne oraz wychowanie i edukację odpowiednio do wieku, tempa i dynamiki rozwoju psychofizycznego od 3 roku życia do rozpoczęcia nauki w klasie pierwszej szkoły podstawowej.
 2. Wspomaga dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, zaburzeniami komunikacji językowej, z chorobami przewlekłymi, niedostosowane społecznie lub zagrożone niedostosowaniem społecznym zgodnie z ich wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi.
 3. Wspiera działania wychowawcze i edukacyjne rodziców.
 4. Tworzy warunki do nabywania przez dziecko umiejętności zgodnie z jego możliwościami rozwojowymi.
 5. Kieruje się zasadami wynikającymi z Konwencji Praw Dziecka oraz powszechnie przyjętymi normami społecznymi i moralnymi.
 6. Organizuje sprawne funkcjonowanie organów przedszkola i zarządzania placówką.
 7. Analizuje i ocenia efekty swojej pracy, a uzyskane wyniki wykorzystuje do ciągłego doskonalenia się.

Wizja Przedszkola

 1. Jesteśmy po to, aby stworzyć warunki wychowawcze i edukacyjne, zapewniające   wspomaganie oraz ukierunkowanie rozwoju dzieci zgodnie z ich wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi.
 2. Chcemy wyrównywać ewentualne niedobory wszystkim dzieciom.
 3. Umożliwiamy dziecku niepełnosprawnemu aktywne uczestnictwo w życiu przedszkola i środowiska lokalnego.
 4. Skutecznie przygotowujemy dzieci do podjęcia nauki na dalszych etapach edukacyjnych.
 5. Pracownicy przedszkola oraz rodzice są współautorami życia przedszkola.
 • DSC06478.JPG
 • DSC06480.JPG
 • DSC06484.JPG
 • DSC06492.JPG


Wszystkiego, co naprawdę trzeba wiedzieć nauczyłem się w przedszkolu – o tym jak żyć, co robić, jak

postępować, współżyć z innymi, patrzeć, odczuwać, myśleć, marzyć i wyobrażać sobie lepszy świat...

                                                                       

                                                                                              Robert Fulghum