godo

Przedszkole Publiczne Nr 3 z Oddziałem Integracyjnym w Pyrzycach

Harmonogram rekrutacji do Przedszkola Publicznego Nr 3 z Oddziałem Integracyjnym w Pyrzycach w roku szkolnym 2018/2019

1. Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym:
- Termin w postępowaniu rekrutacyjnym - Od dnia 3 kwietnia 2018 r. do dnia 10 kwietnia 2018 r.
- Termin w postępowaniu uzupełniającym - Od 21 maja 2018 r. do dnia 25 maja 2018 r.

2. Powołanie przez dyrektorów przedszkoli komisji rekrutacyjnych oraz wyznaczenie ich przewodniczących: 
- Termin w postępowaniu rekrutacyjnym - Do dnia 11 kwietnia 2018 r.
- Termin w postępowaniu uzupełniającym - Do dnia 25 maja 2018 r.

3. Weryfikacja wniosków o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego/innej formy wychowania przedszkolnego przy szkole podstawowej i wykonanie czynności, o których mowa w art. 157 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.
- Termin w postępowaniu rekrutacyjnym - Do dnia 13 kwietnia 2018r.
- Termin w postępowaniu uzupełniającym - Do dnia 28 maja 2018 r.

4. Podanie przez komisję kwalifikacyjną do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych:
- Termin w postępowaniu rekrutacyjnym - Do dnia 16 kwietnia 2018 r.
- Termin w postępowaniu uzupełniającym - Do dnia 29 maja 2018 r.

5. Podanie przez komisję kwalifikacyjną do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do danego przedszkola/oddziału przedszkolnego/innej formy wychowania przedszkolnego: 
- Termin w postępowaniu rekrutacyjnym - Do dnia 16 kwietnia 2018 r.
- Termin w postępowaniu uzupełniającym - Do dnia 29 maja 2018 r.

6. Możliwość wystąpienia rodzica kandydata z wnioskiem do komisji rekrutacyjnych o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia do danego przedszkola/oddziału przedszkolnego/innej formy wychowania przedszkolnego. W ciągu 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

7. Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia o odmowie przyjęcia kandydata do danego przedszkola/oddziału przedszkolnego/innej formy wychowania przedszkolnego. W ciągu 5 dni od dnia wpływu wniosku od rodzica.

8. Możliwość wniesienia przez rodzica kandydata odwołania do dyrektora przedszkola od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. W ciągu 7 dni od uzyskania uzasadnienia od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

9. Rozpatrzenie przez dyrektora przedszkola odwołania rodzica kandydata od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. W ciągu 7 dni od otrzymania przez dyrektora przedszkola lub szkoły odwołania rodzica od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

Kryteria rekrutacji

1. Do przedszkola przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze Gminy Pyrzyce.

2. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek, o którym mowa w pkt 1, niż liczba wolnych miejsc w przedszkolu, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie tzw. kryteria ustawowe, które mają jednakową wartość:
1)wielodzietność rodziny kandydata;
2)niepełnosprawność kandydata;
3)niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
4)niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
5)niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
6)samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
7)objęcie kandydata pieczą zastępczą.

3. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria dodatkowe określone przez organ prowadzący - Gminę Pyrzyce:

 1) dziecko, którego jeden z rodziców/prawnych opiekunów pracuje, wykonuje pracę na podstawie umowy cywilno-prawnej, uczy się w systemie dziennym, prowadzi działalność gospodarczą lub gospodarstwo rolne - potwierdzone dokumentem: oświadczenie rodziców o zatrudnieniu, pobieraniu nauki w systemie dziennym, prowadzeniu działalności gospodarczej lub gospodarstwa rolnego, za które można uzyskać 2 punkty;

2) dziecko, którego dwoje rodziców/prawnych opiekunów pracuje, wykonuje pracę na podstawie umowy cywilno-prawnej, uczy się w systemie dziennym, prowadzi działalność gospodarczą lub gospodarstwo rolne - potwierdzone dokumentem: oświadczenie rodziców o zatrudnieniu, pobieraniu nauki w systemie dziennym, prowadzeniu działalności gospodarczej lub gospodarstwa rolnego, za które można uzyskać 4 punkty;

3) dziecko rodziców/prawnych opiekunów zamieszkujących w Gminie Pyrzyce i rozliczających podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym właściwym dla Gminy Pyrzyce - potwierdzone dokumentem: oświadczenie rodziców o miejscu zamieszkania i rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych, za które można uzyskać: jeden rodzic – 1 punkt, dwoje rodziców – 2 punkty;

4) dziecko z rodziny/prawnych opiekunów objętych pomocą jednostki właściwej do udzielania pomocy społecznej – potwierdzone dokumentem: oświadczenie o korzystaniu z pomocy jednostki właściwej do udzielania pomocy społecznej, za które można uzyskać 3 punkty;

 5) dziecko, którego liczba godzin dziennego pobytu wykracza poza podstawę programową zadeklarowaną we wniosku – potwierdzone dokumentem: dane zawarte we wniosku zgłoszenia do przedszkola, za które można uzyskać: za każdą dodatkową godzinę - 0,5 punktu,

 6) dziecko, którego rodzic/prawny opiekun zadeklaruje we wniosku kontynuację edukacji w przedszkolu rodzeństwa kandydata – potwierdzone dokumentem: oświadczenie rodzica, za które można otrzymać: jedno rodzeństwo – 1 punkt, dwoje i więcej rodzeństwa – 2 punkty.

 Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola,

 Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola,

 Zarządzenie Burmistrza w sprawie rekrutacji do przedszkoli i szkół,

Oświadczenie rodzica o zatrudnieniu, pobieraniu nauki w systemie dziennym, prowadzeniu działalności gospodarczej lub gospodarstwa rolnego,

 

 

  • DSC06478.JPG
  • DSC06480.JPG
  • DSC06484.JPG
  • DSC06492.JPG


Wszystkiego, co naprawdę trzeba wiedzieć nauczyłem się w przedszkolu – o tym jak żyć, co robić, jak

postępować, współżyć z innymi, patrzeć, odczuwać, myśleć, marzyć i wyobrażać sobie lepszy świat...

                                                                       

                                                                                              Robert Fulghum