godo

Przedszkole Publiczne Nr 3 z Oddziałem Integracyjnym w Pyrzycach

Terapia rewalidacyjna

Zajęcia rewalidacyjne są prowadzone przez:

mgr Marta Kowalska – nauczyciel,  oligofrenopedagog, terapeuta integracji sensorycznej,

mgr Anna Kępka - nauczyciel, pedagog specjalny

 

Czym jest rewalidacja?

1. Rewalidacja

Termin rewalidacja pochodzi od łacińskich słów re – znów, validus – mocny. Oznacza przywracanie człowiekowi pełnej sprawności. Jest procesem wychowawczym, z zaplanowanymi celami, uwzględniającym wiedzę teoretyczną i działanie skierowane na osobę niepełnosprawną; usprawnianie zaburzonych funkcji rozwojowych i intelektualnych.

Rewalidacja indywidualna jest to ogół działań, które podejmuje się, aby pomóc dziecku osiągnąć najwyższy z możliwych dla niego poziom funkcjonowania psychicznego i fizycznego. W czasie pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych wszystkie działania mają na celu doskonalenie funkcji niezaburzonych oraz optymalne usprawnianie tych, w których wystąpiły dysfunkcje.

Rewalidacja indywidualna jest blokiem zajęć wspomagających rozwój dziecka: zajęć rozwijających, kompensacyjnych, usprawniających.

2. Kierunki oddziaływań rewalidacyjnych:

 • usprawnianie, rozwijanie najmniej i najbardziej zaburzonych funkcji psychofizycznych dzieci,
 • kompensowanie, czyli wyrównywanie przez zastępowanie,
 • dynamizowanie rozwoju (stymulowanie);

3. Cele szczegółowe:

 • stymulacja rozwoju poznawczego,
 • wspomaganie rozwoju sprawności manualnej i grafomotorycznej,
 • usprawnianie percepcji wzrokowej i słuchowej,
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo – ruchowej,
 • usprawnianie orientacji w schemacie własnego ciała i przestrzeni,
 • ćwiczenia koncentracji uwagi,
 • wspomaganie rozwoju ruchowego,
 • motywowanie do systematycznej pracy i ćwiczeń,
 • rozbudzanie wiary we własne siły i możliwości,
 • podnoszenie samooceny;

4. Metody i techniki postępowania rewalidacyjnego

Poniżej niektóre tylko często stosowane metody i techniki pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Każda z metod nie jest stosowana w izolacji, one się wzajemnie uzupełniają i przeplatają, bowiem najważniejsze jest dziecko i jego wszechstronny rozwój.

 • Odimienna metoda nauki czytania dr I. Majchrzak -  jest programem edukacyjnym mającym na celu wczesne kształcenie umiejętności czytania z pełnym rozumieniem tekstu od samego początku. Zaczynamy od imienia dziecka, które zamierzamy wprowadzić w świat pisma. Ta metoda jest propozycją alternatywną w stosunku do najpowszechniej w Polsce stosowanej metody analityczno-syntetycznej. Podstawowym celem programu jest wykształcenie kompetencji czytelniczych u dziecka w wieku przedszkolnym, przez stworzenie mu warunków do samodzielnej obserwacji, dostrzegania różnic i podobieństw między różnymi elementami pisma i w efekcie do czytania tekstu z zrozumieniem. Program zawiera taki łańcuch zajęć i gier, dzięki którym dziecko w drodze samodzielnego rozumowania odkrywa i opanowuje technikę czytania. Wszystkie ogniwa tego łańcucha nastawione są na rozwój inteligencji dziecka.
 • Integracja sensoryczna (SI) – metoda ta polega na integracji czynności zmysłów z właściwą reakcją ruchową. Jest to możliwe dzięki procesom dokonujących się w mózgu każdego człowieka, polegającym na odbieraniu, rozpoznawaniu, przetwarzaniu, odpowiednim interpretowaniu już posiadanych informacji, które mózg czerpie ze zmysłów, a następnie odpowiada właściwą reakcją ruchową. Rehabilitacja, zależnie od potrzeb, obejmuje stymulację poszczególnych zmysłów np. motoryki dużej, motoryki małej, percepcji, koordynacji wzrokowo-ruchowej itp. Głównymi kierunkami w rehabilitacji są procesy hamowania, eliminowania lub ograniczania drogą stymulacji negatywnych bodźców, które występują przy nadwrażliwości układu zmysłów np. nadpobudliwości ruchowej, trudnościach w koncentracji uwagi, oraz dostarczaniu bardzo silnych, różnorodnych bodźców przy niedostatecznej wrażliwości układu zmysłów np.; zaburzeniach ruchowych, percepcji i koordynacji.
 • Edukacja Matematyczna – metoda E. Gruszczyk-Kolczyńskiej. Program edukacji matematycznej obejmuje: kształtowanie umiejętności, które pozwolą dziecku orientować się w przestrzeni, ćwiczenia rytmiczne sprzyjające dostrzeganiu regularności, zabawy i zadania sprzyjające kształtowaniu umiejętności liczenia, a także dodawania i odejmowania, wspomaganie rozwoju operacyjnego rozumowania, rozwijanie umiejętności mierzenia długości, wprowadzanie dzieci w sposoby segregowania i definiowania, układanie i rozwiązywanie zadań arytmetycznych, zapoznanie dzieci z wagą i sensem ważenia, mierzenie płynów, kształtowanie pojęć geometrycznych, konstruowanie gier przez dzieci. Wymienione kręgi tematyczne uwzględniają stopniowanie trudności, a także prawidłowości rozwoju dziecka. We wprowadzeniu dziecka w świat matematyki towarzyszy miś, któremu dziecko ułoży zadanie a potem razem z nim je rozwiąże.
 • Metoda Ruchu Rozwijającego – udział w ćwiczeniach metodą Weroniki Sherborne ma na celu stworzyć dziecku okazje do poznania własnego ciała, usprawnienia motoryki, poczucia swojej siły, sprawności i związku z tym możliwości ruchowych. Metoda wspomaga rozwój, wyrównuje opóźnienia w sferze emocjonalnej i społecznej, uczy współdziałania z partnerem, pozwala wykorzystać nagromadzoną energię, wykorzystać siłę, uczy koncentrowania się na wykonywanym zadaniu, wyzwala wśród uczestników wiele radości i uśmiechu.
 • Metoda Dobrego Startu – metoda ma szerokie zastosowanie w rehabilitacji i profilaktyce niepowodzeń szkolnych, bardzo dobrze sprawdza się wśród dzieci młodszych z obniżoną sprawnością grafomotoryczną, zaburzoną orientacją w schemacie ciała i przestrzeni. Dziecko łącząc różne rodzaje aktywności śpiewa, dotyka, słucha, rysuje, pisze, wykonuje ćwiczenia relaksacyjne i ruchowe. W wyniku tego następuje integracja wzrokowo - słuchowo - dotykowo - ruchowa. Jest to niezbędne do prawidłowego opanowania umiejętności czytania i pisania.
 • Elementy Metody Dennisona – metoda oparta w głównej mierze na ruchu. To ćwiczenia relaksacyjne i energetyzujące służące integracji półkul mózgowych w celu efektywniejszego działania.
 • Bajkoterapia – to terapia przez bajki. Czytając określone bajki można dziecku pomóc w wielu trudnych dla niego sytuacjach emocjonalnych. To także doskonała metoda relaksacyjna zyskującą na popularności dzięki swojej prostocie oraz efektywności, szczególnie we wczesnych okresach rozwoju. Ponadto wzbogaca wiedzę dziecka o sobie i świecie, a także pozwala redukować napięcie a także odbudowywać wiarę w siebie.
 • Arteterapia – terapia poprzez sztukę, obejmuje terapię z użyciem sztuk plastycznych. To metoda poznawania siebie, przygoda z tworzeniem oraz twórczym myśleniem. Zajęcia arteterapii jako kreatywna forma działania plastycznego, wzbogacają wrażliwość estetyczną dziecka, rozwijają jego zainteresowania oraz usprawniają zaburzoną metodykę.

Ważną zasadą doboru ćwiczeń jest ich różnorodność, żeby przy ich wykonaniu można było kształtować wszystkie aspekty danej funkcji. Ćwiczenia powinny być dobrane do wieku dziecka, jego poziomu umysłowego, warunków środowiskowych, a przede wszystkim powinny uwzględniać rodzaj i stopień zaburzeń czy opóźnień oraz poziom już zdobytych umiejętności. Jeżeli współpraca i oddziaływanie nauczyciela, rodziców i terapeuty będą się uzupełniać i wzmacniać, wówczas efekty terapii powinny być szybsze i lepsze.

Zapraszamy więc rodziców do spotkań indywidualnych w celu porady, konsultacji czy  instruktażu do pracy z dzieckiem w domu.

 • DSC06478.JPG
 • DSC06480.JPG
 • DSC06484.JPG
 • DSC06492.JPG


Wszystkiego, co naprawdę trzeba wiedzieć nauczyłem się w przedszkolu – o tym jak żyć, co robić, jak

postępować, współżyć z innymi, patrzeć, odczuwać, myśleć, marzyć i wyobrażać sobie lepszy świat...

                                                                       

                                                                                              Robert Fulghum